DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1อุตรดิตถ์20,302.00 9.00 0.04
2ตาก43,304.00 113.00 0.26
3สุโขทัย21,136.00 259.00 1.23
4พิษณุโลก44,135.00 365.00 0.83
5เพชรบูรณ์56,499.00 0.00 0.00
6รวมทั้งหมด185,376.00 746.00 0.40


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565