DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1สงขลา115,988.00 1.00 0.00
2สตูล24,145.00 0.00 0.00
3ตรัง51,468.00 0.00 0.00
4พัทลุง36,206.00 0.00 0.00
5ปัตตานี73,332.00 0.00 0.00
6ยะลา54,976.00 0.00 0.00
7นราธิวาส78,365.00 0.00 0.00
8รวมทั้งหมด434,480.00 1.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565