DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1นครศรีธรรมราช112,280.00 3,867.00 3.44
2กระบี่37,560.00 0.00 0.00
3พังงา22,649.00 27.00 0.12
4ภูเก็ต32,205.00 500.00 1.55
5สุราษฎร์ธานี88,396.00 487.00 0.55
6ระนอง14,366.00 77.00 0.54
7ชุมพร37,477.00 0.00 0.00
8รวมทั้งหมด344,933.00 4,958.00 1.44


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565