DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ศรีสะเกษ63,541.00 0.00 0.00
2อุบลราชธานี132,371.00 0.00 0.00
3ยโสธร32,060.00 464.00 1.45
4อำนาจเจริญ24,261.00 0.00 0.00
5มุกดาหาร24,895.00 91.00 0.37
6รวมทั้งหมด277,128.00 555.00 0.20


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565