DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1บึงกาฬ24,957.00 740.00 2.97
2หนองบัวลำภู25,620.00 0.00 0.00
3อุดรธานี68,733.00 4.00 0.01
4เลย25,303.00 0.00 0.00
5หนองคาย22,536.00 0.00 0.00
6สกลนคร52,870.00 152.00 0.29
7นครพนม27,678.00 0.00 0.00
8รวมทั้งหมด247,697.00 896.00 0.36


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565