DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ขอนแก่น107,243.00 17,500.00 16.32
2มหาสารคาม48,271.00 1,431.00 2.96
3ร้อยเอ็ด76,894.00 2,616.00 3.40
4กาฬสินธุ์55,454.00 47.00 0.08
5รวมทั้งหมด287,862.00 21,594.00 7.50


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565