DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1สมุทรปราการ84,342.00 6,544.00 7.76
2ชลบุรี100,829.00 0.00 0.00
3ระยอง49,916.00 0.00 0.00
4จันทบุรี37,936.00 2,506.00 6.61
5ตราด15,415.00 24.00 0.16
6ฉะเชิงเทรา51,158.00 1,184.00 2.31
7ปราจีนบุรี32,959.00 480.00 1.46
8สระแก้ว21,468.00 1.00 0.00
9รวมทั้งหมด394,023.00 10,739.00 2.73


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565