DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ราชบุรี53,940.00 673.00 1.25
2กาญจนบุรี56,666.00 5,847.00 10.32
3สุพรรณบุรี55,903.00 1,299.00 2.32
4นครปฐม65,321.00 5,890.00 9.02
5สมุทรสาคร36,622.00 2.00 0.01
6สมุทรสงคราม10,304.00 0.00 0.00
7เพชรบุรี31,828.00 509.00 1.60
8ประจวบคีรีขันธ์39,898.00 0.00 0.00
9รวมทั้งหมด350,482.00 14,220.00 4.06


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565