DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1นนทบุรี72,832.00 2,043.00 2.81
2ปทุมธานี67,935.00 0.00 0.00
3พระนครศรีอยุธยา60,169.00 247.00 0.41
4อ่างทอง15,691.00 64.00 0.41
5ลพบุรี47,090.00 1,893.00 4.02
6สิงห์บุรี13,353.00 23.00 0.17
7สระบุรี45,218.00 1,145.00 2.53
8นครนายก17,888.00 689.00 3.85
9รวมทั้งหมด340,176.00 6,104.00 1.79


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565