DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ชัยนาท18,882.00 376.00 1.99
2นครสวรรค์65,331.00 1,467.00 2.25
3อุทัยธานี22,240.00 170.00 0.76
4กำแพงเพชร48,933.00 0.00 0.00
5พิจิตร25,791.00 2,878.00 11.16
6รวมทั้งหมด181,177.00 4,891.00 2.70


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565