DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1อุตรดิตถ์26,125.00 85.00 0.33
2ตาก42,081.00 788.00 1.87
3สุโขทัย23,424.00 402.00 1.72
4พิษณุโลก50,722.00 1,330.00 2.62
5เพชรบูรณ์63,365.00 0.00 0.00
6รวมทั้งหมด205,717.00 2,605.00 1.27


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565