DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองประจวบคีรีขันธ์4,605.00 0.00 0.00
2กุยบุรี1,848.00 0.00 0.00
3ทับสะแก2,544.00 0.00 0.00
4บางสะพาน3,546.00 0.00 0.00
5บางสะพานน้อย2,981.00 0.00 0.00
6ปราณบุรี5,560.00 0.00 0.00
7หัวหิน4,194.00 0.00 0.00
8สามร้อยยอด1,961.00 0.00 0.00
9รวมทั้งหมด27,239.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565