DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองเพชรบุรี4,484.00 0.00 0.00
2เขาย้อย1,187.00 0.00 0.00
3หนองหญ้าปล้อง926.00 0.00 0.00
4ชะอำ2,366.00 1.00 0.04
5ท่ายาง3,169.00 0.00 0.00
6บ้านลาด1,754.00 0.00 0.00
7บ้านแหลม1,502.00 0.00 0.00
8แก่งกระจาน1,729.00 0.00 0.00
9รวมทั้งหมด17,117.00 1.00 0.01


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565