DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองนครปฐม13,651.00 16.00 0.12
2กำแพงแสน4,812.00 1,657.00 34.43
3นครชัยศรี4,112.00 0.00 0.00
4ดอนตูม1,735.00 0.00 0.00
5บางเลน5,840.00 95.00 1.63
6สามพราน16,118.00 1,151.00 7.14
7พุทธมณฑล2,970.00 17.00 0.57
8รวมทั้งหมด49,238.00 2,936.00 5.96


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565