DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองกาญจนบุรี6,821.00 479.00 7.02
2ไทรโยค3,180.00 50.00 1.57
3บ่อพลอย2,753.00 336.00 12.20
4ศรีสวัสดิ์1,225.00 132.00 10.78
5ท่ามะกา5,311.00 1,613.00 30.37
6ท่าม่วง3,802.00 142.00 3.73
7ทองผาภูมิ4,321.00 36.00 0.83
8สังขละบุรี2,292.00 0.00 0.00
9พนมทวน2,335.00 1.00 0.04
10เลาขวัญ3,440.00 0.00 0.00
11ด่านมะขามเตี้ย1,569.00 217.00 13.83
12หนองปรือ1,595.00 0.00 0.00
13ห้วยกระเจา1,464.00 0.00 0.00
14รวมทั้งหมด40,108.00 3,006.00 7.49


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565