DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองราชบุรี12,744.00 1.00 0.01
2จอมบึง2,543.00 0.00 0.00
3สวนผึ้ง2,895.00 0.00 0.00
4ดำเนินสะดวก5,672.00 14.00 0.25
5บ้านโป่ง7,078.00 3.00 0.04
6บางแพ1,457.00 183.00 12.56
7โพธาราม4,852.00 2.00 0.04
8ปากท่อ2,881.00 0.00 0.00
9วัดเพลง161.00 0.00 0.00
10บ้านคา1,135.00 0.00 0.00
11รวมทั้งหมด41,418.00 203.00 0.49


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 23 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565