DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองเชียงใหม่2,325.00 0.00 0.00
2จอมทอง2,167.00 0.00 0.00
3แม่แจ่ม2,785.00 0.00 0.00
4เชียงดาว4,141.00 0.00 0.00
5ดอยสะเก็ด1,991.00 0.00 0.00
6แม่แตง3,340.00 0.00 0.00
7แม่ริม3,795.00 0.00 0.00
8สะเมิง1,228.00 0.00 0.00
9ฝาง4,589.00 0.00 0.00
10แม่อาย4,291.00 5.00 0.12
11พร้าว1,572.00 0.00 0.00
12สันป่าตอง1,439.00 0.00 0.00
13สันกำแพง3,764.00 0.00 0.00
14สันทราย4,472.00 0.00 0.00
15หางดง2,188.00 0.00 0.00
16ฮอด2,059.00 1.00 0.05
17ดอยเต่า1,327.00 0.00 0.00
18อมก๋อย2,275.00 0.00 0.00
19สารภี2,479.00 0.00 0.00
20เวียงแหง995.00 0.00 0.00
21ไชยปราการ2,081.00 0.00 0.00
22แม่วาง1,040.00 0.00 0.00
23แม่ออน873.00 0.00 0.00
24ดอยหล่อ628.00 0.00 0.00
25กัลยาณิวัฒนา250.00 0.00 0.00
26รวมทั้งหมด58,094.00 6.00 0.01


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 19 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565