DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองแพร่4,919.00 1.00 0.02
2ร้องกวาง954.00 0.00 0.00
3ลอง1,290.00 0.00 0.00
4สูงเม่น1,840.00 46.00 2.50
5เด่นชัย612.00 0.00 0.00
6สอง967.00 0.00 0.00
7วังชิ้น1,474.00 0.00 0.00
8หนองม่วงไข่388.00 6.00 1.55
9รวมทั้งหมด12,444.00 53.00 0.43


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565