DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองเชียงใหม่3,489.00 0.00 0.00
2จอมทอง2,454.00 2.00 0.08
3แม่แจ่ม4,805.00 0.00 0.00
4เชียงดาว6,655.00 0.00 0.00
5ดอยสะเก็ด2,284.00 0.00 0.00
6แม่แตง3,701.00 0.00 0.00
7แม่ริม3,616.00 0.00 0.00
8สะเมิง1,583.00 0.00 0.00
9ฝาง6,181.00 6.00 0.10
10แม่อาย5,812.00 204.00 3.51
11พร้าว1,614.00 0.00 0.00
12สันป่าตอง1,481.00 0.00 0.00
13สันกำแพง3,643.00 0.00 0.00
14สันทราย5,255.00 0.00 0.00
15หางดง2,492.00 1.00 0.04
16ฮอด3,114.00 715.00 22.96
17ดอยเต่า1,470.00 1.00 0.07
18อมก๋อย4,577.00 1.00 0.02
19สารภี3,604.00 0.00 0.00
20เวียงแหง1,774.00 0.00 0.00
21ไชยปราการ2,627.00 2.00 0.08
22แม่วาง671.00 0.00 0.00
23แม่ออน883.00 0.00 0.00
24ดอยหล่อ816.00 0.00 0.00
25กัลยาณิวัฒนา920.00 0.00 0.00
26รวมทั้งหมด75,521.00 932.00 1.23


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565