DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองสกลนคร12,327.00 209.00 1.70
2กุสุมาลย์3,232.00 0.00 0.00
3กุดบาก1,876.00 0.00 0.00
4พรรณานิคม4,003.00 0.00 0.00
5พังโคน2,410.00 0.00 0.00
6วานรนิวาส8,518.00 0.00 0.00
7บ้านม่วง2,800.00 0.00 0.00
8สว่างแดนดิน10,764.00 2.00 0.02
9ส่องดาว2,313.00 0.00 0.00
10โคกศรีสุพรรณ1,888.00 0.00 0.00
11เจริญศิลป์3,072.00 0.00 0.00
12ภูพาน2,171.00 0.00 0.00
13รวมทั้งหมด55,374.00 211.00 0.38


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565