DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองร้อยเอ็ด4,156.00 2.00 0.05
2เกษตรวิสัย3,560.00 30.00 0.84
3ปทุมรัตต์1,805.00 0.00 0.00
4จตุรพักตรพิมาน2,527.00 0.00 0.00
5ธวัชบุรี2,123.00 0.00 0.00
6พนมไพร2,528.00 0.00 0.00
7โพนทอง4,039.00 0.00 0.00
8โพธิ์ชัย2,717.00 185.00 6.81
9หนองพอก2,248.00 0.00 0.00
10เสลภูมิ4,495.00 0.00 0.00
11สุวรรณภูมิ3,820.00 1.00 0.03
12เมืองสรวง799.00 0.00 0.00
13โพนทราย995.00 0.00 0.00
14อาจสามารถ2,683.00 0.00 0.00
15เมยวดี698.00 0.00 0.00
16ศรีสมเด็จ874.00 0.00 0.00
17จังหาร934.00 0.00 0.00
18เชียงขวัญ928.00 0.00 0.00
19หนองฮี562.00 0.00 0.00
20ทุ่งเขาหลวง602.00 0.00 0.00
21รวมทั้งหมด43,093.00 218.00 0.51


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 10 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565