DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองมหาสารคาม2,994.00 0.00 0.00
2แกดำ964.00 0.00 0.00
3โกสุมพิสัย4,704.00 0.00 0.00
4กันทรวิชัย2,165.00 0.00 0.00
5เชียงยืน1,664.00 0.00 0.00
6บรบือ4,033.00 0.00 0.00
7นาเชือก2,212.00 0.00 0.00
8พยัคฆภูมิพิสัย2,925.00 0.00 0.00
9วาปีปทุม3,525.00 0.00 0.00
10นาดูน1,411.00 0.00 0.00
11ยางสีสุราช1,179.00 27.00 2.29
12กุดรัง1,585.00 0.00 0.00
13ชื่นชม919.00 0.00 0.00
14รวมทั้งหมด30,280.00 27.00 0.09


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565