DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองบึงกาฬ5,516.00 0.00 0.00
2พรเจริญ2,794.00 0.00 0.00
3โซ่พิสัย4,953.00 0.00 0.00
4เซกา4,774.00 1.00 0.02
5ปากคาด2,784.00 0.00 0.00
6บึงโขงหลง1,815.00 0.00 0.00
7ศรีวิไล2,393.00 0.00 0.00
8บุ่งคล้า897.00 102.00 11.37
9รวมทั้งหมด25,926.00 103.00 0.40


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565