DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองแม่ฮ่องสอน1,801.00 0.00 0.00
2ขุนยวม1,021.00 0.00 0.00
3ปาย1,541.00 231.00 14.99
4แม่สะเรียง2,217.00 8.00 0.36
5แม่ลาน้อย2,140.00 1.00 0.05
6สบเมย2,529.00 651.00 25.74
7ปางมะผ้า910.00 0.00 0.00
8รวมทั้งหมด12,159.00 891.00 7.33


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565