DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองพะเยา3,025.00 75.00 2.48
2จุน1,279.00 151.00 11.81
3เชียงคำ3,012.00 812.00 26.96
4เชียงม่วน830.00 2.00 0.24
5ดอกคำใต้1,958.00 2.00 0.10
6ปง2,133.00 1.00 0.05
7แม่ใจ1,009.00 556.00 55.10
8ภูซาง1,227.00 1.00 0.08
9ภูกามยาว453.00 223.00 49.23
10รวมทั้งหมด14,926.00 1,823.00 12.21


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565