DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองแพร่5,224.00 0.00 0.00
2ร้องกวาง1,868.00 0.00 0.00
3ลอง1,467.00 0.00 0.00
4สูงเม่น2,509.00 55.00 2.19
5เด่นชัย717.00 0.00 0.00
6สอง1,015.00 40.00 3.94
7วังชิ้น1,680.00 0.00 0.00
8หนองม่วงไข่428.00 21.00 4.91
9รวมทั้งหมด14,908.00 116.00 0.78


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565