DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองนครพนม5,261.00 0.00 0.00
2ปลาปาก2,847.00 0.00 0.00
3ท่าอุเทน3,451.00 0.00 0.00
4บ้านแพง1,505.00 0.00 0.00
5ธาตุพนม4,597.00 0.00 0.00
6นาแก2,933.00 0.00 0.00
7นาหว้า2,359.00 0.00 0.00
8โพนสวรรค์2,969.00 0.00 0.00
9นาทม1,198.00 0.00 0.00
10วังยาง558.00 0.00 0.00
11รวมทั้งหมด27,678.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 27 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565