DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองสกลนคร11,739.00 149.00 1.27
2กุสุมาลย์2,110.00 0.00 0.00
3กุดบาก1,235.00 0.00 0.00
4พรรณานิคม3,609.00 0.00 0.00
5พังโคน1,774.00 0.00 0.00
6วาริชภูมิ1,484.00 0.00 0.00
7นิคมน้ำอูน322.00 0.00 0.00
8วานรนิวาส6,146.00 0.00 0.00
9คำตากล้า1,532.00 0.00 0.00
10บ้านม่วง3,555.00 0.00 0.00
11อากาศอำนวย3,763.00 0.00 0.00
12สว่างแดนดิน7,047.00 0.00 0.00
13ส่องดาว1,515.00 0.00 0.00
14เต่างอย1,158.00 2.00 0.17
15โคกศรีสุพรรณ1,282.00 0.00 0.00
16เจริญศิลป์422.00 0.00 0.00
17โพนนาแก้ว2,084.00 1.00 0.05
18ภูพาน2,093.00 0.00 0.00
19รวมทั้งหมด52,870.00 152.00 0.29


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565