DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองหนองคาย5,078.00 0.00 0.00
2ท่าบ่อ2,084.00 0.00 0.00
3โพนพิสัย5,474.00 0.00 0.00
4ศรีเชียงใหม่707.00 0.00 0.00
5สังคม1,528.00 0.00 0.00
6สระใคร1,687.00 0.00 0.00
7เฝ้าไร่2,825.00 0.00 0.00
8รัตนวาปี2,330.00 0.00 0.00
9โพธิ์ตาก823.00 0.00 0.00
10รวมทั้งหมด22,536.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565