DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองหนองบัวลำภู5,811.00 0.00 0.00
2นากลาง4,171.00 0.00 0.00
3โนนสัง3,239.00 0.00 0.00
4ศรีบุญเรือง6,147.00 0.00 0.00
5สุวรรณคูหา4,277.00 0.00 0.00
6นาวัง1,975.00 0.00 0.00
7รวมทั้งหมด25,620.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565