DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองบึงกาฬ7,266.00 2.00 0.03
2พรเจริญ1,709.00 1.00 0.06
3โซ่พิสัย3,280.00 0.00 0.00
4เซกา6,252.00 732.00 11.71
5ปากคาด1,902.00 0.00 0.00
6บึงโขงหลง2,302.00 0.00 0.00
7ศรีวิไล1,614.00 5.00 0.31
8บุ่งคล้า632.00 0.00 0.00
9รวมทั้งหมด24,957.00 740.00 2.97


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565