DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองสุรินทร์3,042.00 0.00 0.00
2ชุมพลบุรี3,306.00 1.00 0.03
3ท่าตูม3,969.00 839.00 21.14
4จอมพระ2,567.00 0.00 0.00
5ปราสาท702.00 0.00 0.00
6กาบเชิง3,431.00 0.00 0.00
7รัตนบุรี4,433.00 0.00 0.00
8สนม1,156.00 1.00 0.09
9ศีขรภูมิ6,114.00 160.00 2.62
10สังขะ7,253.00 0.00 0.00
11ลำดวน1,517.00 0.00 0.00
12สำโรงทาบ2,728.00 0.00 0.00
13บัวเชด2,224.00 0.00 0.00
14ศรีณรงค์2,918.00 0.00 0.00
15เขวาสินรินทร์2,022.00 0.00 0.00
16โนนนารายณ์675.00 0.00 0.00
17รวมทั้งหมด48,057.00 1,001.00 2.08


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565