DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สมุทรปราการ16,7611,6319.7315,2351,73511.39
 ชลบุรี18,5402,40012.9422,5421,7967.97
 ระยอง9,4291,69617.9910,5321,36012.91
 จันทบุรี11,6502,60422.3510,7552,58824.06
 ตราด4,87294119.314,2861,09225.48
 ฉะเชิงเทรา7,4432,53033.997,5521,80623.91
 ปราจีนบุรี7,6701,52919.938,9441,63818.31
 สระแก้ว6,9432,56236.907,9582,05725.85
 รวมทั้งหมด83,30815,89319.0887,80414,07216.03
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564