DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สมุทรปราการ16,6722,45314.7114,6912,43316.56
 ชลบุรี25,5852,58410.1029,7462,7119.11
 ระยอง9,4292,10622.3410,5322,30421.88
 จันทบุรี9,1402,50427.408,2582,53430.69
 ตราด4,7281,05822.384,2381,09825.91
 ฉะเชิงเทรา10,9102,55523.4211,0792,67324.13
 ปราจีนบุรี7,4411,58221.268,1801,60419.61
 สระแก้ว7,1812,85639.777,4532,90138.92
 รวมทั้งหมด91,08617,69819.4394,17718,25819.39
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2564