DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ราชบุรี39518847.596,7761,45321.44
 กาญจนบุรี4266815.9613,2625,22139.37
 สุพรรณบุรี1,715955.5414,9205,05433.87
 นครปฐม7,4361,39418.7517,0003,61921.29
 สมุทรสาคร000.001,5731429.03
 สมุทรสงคราม000.001,24513711.00
 เพชรบุรี2,395542.2510,2251,84618.05
 ประจวบคีรีขันธ์1,70278446.066,2292,03732.70
 รวมทั้งหมด14,0692,58318.3671,23019,50927.39
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 19 มกราคม 2565