DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ราชบุรี2,0241,09754.2011,6494,59639.45
 กาญจนบุรี4268018.7810,2543,32532.43
 สุพรรณบุรี1,304967.3613,6884,92135.95
 นครปฐม7,3031,30117.8120,4604,92124.05
 สมุทรสาคร000.001,57315810.04
 สมุทรสงคราม842428.572,18336916.90
 เพชรบุรี2,395883.6710,2251,96119.18
 ประจวบคีรีขันธ์1,66065239.285,4811,71231.24
 รวมทั้งหมด15,1963,33821.9775,51321,96329.09
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2564