DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 นนทบุรี16,5246193.7518,2286533.58
 ปทุมธานี20,4422,24110.9620,3031,1645.73
 พระนครศรีอยุธยา7,6151,03413.588,7271,96022.46
 อ่างทอง5,5392,01936.455,1991,93937.30
 ลพบุรี8,3961,49217.777,9481,91924.14
 สิงห์บุรี4,6101,22126.493,7431,52740.80
 สระบุรี8,2841,75321.169,0811,53616.91
 นครนายก4,18260514.474,20461214.56
 รวมทั้งหมด75,59210,98414.5377,43311,31014.61
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564