DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 นนทบุรี19,3507333.7921,0388193.89
 ปทุมธานี20,4422,49512.2120,3032,40711.86
 พระนครศรีอยุธยา7,6151,59520.958,7272,03223.28
 อ่างทอง5,1811,86936.074,9821,82936.71
 ลพบุรี12,9622,49719.2612,6642,72621.53
 สิงห์บุรี4,6101,22426.553,6621,17832.17
 สระบุรี8,2841,71720.7310,2501,73916.97
 นครนายก4,47048610.874,43950311.33
 รวมทั้งหมด82,91412,61615.2286,06513,23315.38
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2564