DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เชียงใหม่10,1393,54034.9132,25011,57935.90
 ลำพูน443204.516,62787713.23
 ลำปาง1,36573753.998,8544,68152.87
 แพร่1,8141759.657,7321,92124.84
 น่าน2,6471877.068,2962,20026.52
 พะเยา62310516.857,8732,03325.82
 เชียงราย3,6123469.5822,1146,07127.45
 แม่ฮ่องสอน000.005,8642,85248.64
 รวมทั้งหมด20,6435,11024.7599,61032,21432.34
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2564