DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองนราธิวาส1,496442.942,6711866.96
 ตากใบ87117419.981,42872250.56
 บาเจาะ1,34914310.601,53515910.36
 ยี่งอ967535.48977798.09
 ระแงะ311113.543,27797429.72
 รือเสาะ808394.831,40018513.21
 ศรีสาคร197168.123573910.92
 แว้ง1,05616115.251,90135618.73
 สุคิริน000.002274318.94
 สุไหงโก-ลก21820.9221994.11
 สุไหงปาดี16900.00573356.11
 จะแนะ000.0058910016.98
 เจาะไอร้อง24512551.023696517.62
 รวมทั้งหมด7,6877689.9915,5232,95219.02
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564