DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองปัตตานี2,6932689.956,39979212.38
 โคกโพธิ์2,1721707.832,8012559.10
 หนองจิก1,15170.611,2581149.06
 ปะนาเระ1,201191.581,43218913.20
 มายอ1,206514.231,88622912.14
 ทุ่งยางแดง5295610.597369613.04
 สายบุรี4,5372786.135,3864418.19
 ไม้แก่น322062.5030710634.53
 ยะหริ่ง2,0551014.912,25127011.99
 ยะรัง2,717200.743,3121865.62
 กะพ้อ18910.532387330.67
 แม่ลาน4016014.96284124.23
 รวมทั้งหมด18,8831,0515.5726,2902,76310.51
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564