DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพัทลุง273134.763,8721,08928.13
 กงหรา62413621.7993719320.60
 เขาชัยสน39615.3839010627.18
 ตะโหมด901718.8993735037.35
 ควนขนุน000.0063615424.21
 ปากพะยูน3825.2692021723.59
 ศรีบรรพต000.001932814.51
 ป่าบอน31082.5852050.96
 บางแก้ว000.002622710.31
 ป่าพะยอม000.0046213328.79
 รวมทั้งหมด1,37418213.259,1292,30225.22
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564