DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสงขลา50330560.64490336.73
 สทิงพระ000.00724258.33
 จะนะ1,56149931.972,02928914.24
 นาทวี23415164.531,34118013.42
 เทพา5318115.2554430.55
 สะบ้าย้อย26710639.7031611135.13
 ระโนด000.00922223.91
 รัตภูมิ18321.09960414.27
 สะเดา30561.971,204655.40
 หาดใหญ่1,31315611.884,2463758.83
 นาหม่อม17821.12150117.33
 ควนเนียง000.005000.00
 บางกล่ำ524264.963195015.67
 สิงหนคร31619.35701622.86
 รวมทั้งหมด5,6301,34023.8011,8831,23810.42
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 15 กันยายน 2564