DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุราษฎร์ธานี4347617.512,01134917.35
 กาญจนดิษฐ์17395.2075113618.11
 ดอนสัก4236314.8949610320.77
 เกาะสมุย42081.901,4521439.85
 เกาะพะงัน5523.642816021.35
 ไชยา478336.901,35863646.83
 ท่าชนะ000.0056716028.22
 คีรีรัฐนิคม000.0034915042.98
 บ้านตาขุน11454.3949111623.63
 พนม2993913.0461012520.49
 ท่าฉาง198126.061904724.74
 บ้านนาสาร000.0094139842.30
 บ้านนาเดิม137107.303728623.12
 เคียนซา18863.19815293.56
 เวียงสระ000.00781114.10
 พระแสง20383.941,24921817.45
 พุนพิน664162.121,35026119.33
 ชัยบุรี000.004427116.06
 วิภาวดี000.002995819.40
 รวมทั้งหมด3,1883129.7914,1023,15722.39
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564