DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุพรรณบุรี2923511.994,8081,58933.05
 เดิมบางนางบวช000.0099118518.67
 ด่านช้าง198105.051,35472553.55
 บางปลาม้า30192.991,16955847.73
 ศรีประจันต์000.005438215.10
 ดอนเจดีย์13942.881,08014313.24
 สองพี่น้อง374184.811,44251935.99
 สามชุก000.0092048953.15
 อู่ทอง411194.622,14746721.75
 หนองหญ้าไซ000.0046629763.73
 รวมทั้งหมด1,715955.5414,9205,05433.87
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564