DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกาญจนบุรี370369.732,68099337.05
 ไทรโยค000.0083727432.74
 บ่อพลอย000.0095241443.49
 ศรีสวัสดิ์000.003248526.23
 ท่ามะกา563257.141,85495951.73
 ท่าม่วง000.001,58482351.96
 ทองผาภูมิ000.001,52835723.36
 สังขละบุรี000.0094013914.79
 พนมทวน000.0085047455.76
 เลาขวัญ000.0048721844.76
 ด่านมะขามเตี้ย000.0038522558.44
 หนองปรือ000.0069019327.97
 ห้วยกระเจา000.001516744.37
 รวมทั้งหมด4266815.9613,2625,22139.37
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564