DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเพชรบูรณ์3533810.763,94367717.17
 ชนแดน23311549.3694617718.71
 หล่มสัก991848.483,51547113.40
 หล่มเก่า410112.681,72524914.43
 วิเชียรบุรี000.001,38315811.42
 ศรีเทพ340164.7189417619.69
 หนองไผ่876293.311,67443025.69
 บึงสามพัน36071.941,22021017.21
 น้ำหนาว000.0032917452.89
 วังโป่ง308103.2552417333.02
 เขาค้อ000.0050115029.94
 รวมทั้งหมด3,8713108.0116,6543,04518.28
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564