DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพิจิตร000.002,3551,23352.36
 วังทรายพูน000.00952526.32
 โพธิ์ประทับช้าง175105.7140910625.92
 ตะพานหิน49510821.821,47441528.15
 บางมูลนาก273186.591,19063753.53
 โพทะเล292206.8574820026.74
 สามง่าม144149.7289030934.72
 ทับคล้อ000.003977619.14
 สากเหล็ก000.0049114830.14
 บึงนาราง000.001536945.10
 ดงเจริญ000.00915257.14
 วชิรบารมี000.0040015137.75
 รวมทั้งหมด1,37917012.338,6933,42139.35
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564