DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกำแพงเพชร000.001,55756936.54
 ไทรงาม17363.475339718.20
 คลองลาน167116.591,06159856.36
 ขาณุวรลักษบุรี396143.541,64930718.62
 คลองขลุง342133.801,12253847.95
 พรานกระต่าย000.0047914229.65
 ลานกระบือ317237.2685524528.65
 ทรายทองวัฒนา14864.0567937955.82
 ปางศิลาทอง135118.1554412923.71
 บึงสามัคคี16174.3544120746.94
 โกสัมพีนคร21641.8580911.25
 รวมทั้งหมด2,055954.629,0003,22035.78
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564