DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองนครสวรรค์803455.603,9673839.65
 โกรกพระ13053.852614718.01
 ชุมแสง46240.871,059242.27
 หนองบัว000.0092814615.73
 บรรพตพิสัย502101.9996411111.51
 เก้าเลี้ยว378174.5043812829.22
 ตาคลี892629.211,75162935.92
 ท่าตะโก358174.7598414114.33
 ไพศาลี507346.711,12315013.36
 พยุหะคีรี708608.4790720222.27
 ลาดยาว56150.891,379292.10
 ตากฟ้า25572.755228616.48
 แม่วงก์20962.8730812038.96
 แม่เปิน19200.001112018.02
 ชุมตาบง12900.0061571.14
 รวมทั้งหมด5,2832364.4715,3172,22314.51
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564