DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเชียงราย2,152813.768,6181,42516.54
 เวียงชัย6350.001164942.24
 เชียงของ4086114.951,38152337.87
 เทิง478387.951,71472842.47
 พาน000.0033313540.54
 ป่าแดด000.0028314049.47
 แม่จัน000.001,15525522.08
 เชียงแสน000.001,30329822.87
 แม่สาย752128.001,63919411.84
 แม่สรวย000.0069210314.88
 เวียงป่าเป้า2216228.051,31646835.56
 พญาเม็งราย000.0047020744.04
 เวียงแก่น000.0056722439.51
 ขุนตาล000.0031211436.54
 แม่ฟ้าหลวง000.0086011012.79
 แม่ลาว000.003598423.40
 เวียงเชียงรุ้ง000.0032214946.27
 ดอยหลวง000.001378662.77
 รวมทั้งหมด3,3402667.9621,5775,29224.53
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 19 กันยายน 2564