DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเชียงใหม่6500.006911.45
 จอมทอง350205.711,07158955.00
 แม่แจ่ม000.001,17916513.99
 เชียงดาว000.001,3361229.13
 ดอยสะเก็ด1200.003715915.90
 แม่แตง3467521.685496010.93
 แม่ริม4,0371,86346.1511,5206,65657.78
 สะเมิง000.004009624.00
 ฝาง44828363.171,44934523.81
 แม่อาย000.0072315020.75
 พร้าว000.0061614623.70
 สันป่าตอง29100.001,58188555.98
 สันกำแพง000.001,027323.12
 หางดง2100.004124.88
 ฮอด000.0066010315.61
 ดอยเต่า000.00420286.67
 อมก๋อย000.0089911913.24
 สารภี100.0038720452.71
 เวียงแหง1400.0046910.21
 ไชยปราการ000.0037215441.40
 แม่วาง000.004355412.41
 แม่ออน000.001358260.74
 ดอยหล่อ000.001875529.41
 กัลยาณิวัฒนา19500.0020141.99
 รวมทั้งหมด5,7802,24138.7726,09710,11238.75
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564