DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสกลนคร71620929.193,1091,53749.44
 กุสุมาลย์32261.861,24512710.20
 กุดบาก325134.0073815020.33
 พรรณานิคม91850.541,222393.19
 พังโคน33151.5186916518.99
 วาริชภูมิ25283.1792514715.89
 นิคมน้ำอูน22720.8826372.66
 วานรนิวาส934464.932,40272930.35
 คำตากล้า280113.9376516221.18
 บ้านม่วง399235.7687921424.35
 อากาศอำนวย586172.901,47821314.41
 สว่างแดนดิน533397.321,72043225.12
 ส่องดาว000.002075325.60
 เต่างอย000.0044424254.50
 โคกศรีสุพรรณ000.0080713016.11
 เจริญศิลป์000.002525722.62
 โพนนาแก้ว000.001192016.81
 ภูพาน000.002684918.28
 รวมทั้งหมด5,8233846.5917,7124,47325.25
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564